Firmware mới với một Shara làm việc cho VS-IP015 dvb-s2 (g18ref_th2 4.2.2 JDQ39 20140122.V0801)

Đề xuất!