Tagged: แค็ตตาล็อก 16.1 จาร์วิส


16.0-จาร์วิส-WeTekMediaPlayer-V1

WeTek Media Player V3 สำหรับ Android Amlogic ตาม Kodi 16.1 จาร์วิส

สวัสดี, เพื่อน! แค็ตตาล็อก: ประสิทธิภาพ – ให้การสนับสนุนของการเรียกดูข้อมูลที่เก็บลงในตัวเลือก Kodi: ประสิทธิภาพ – เพิ่มความเร็วในการโหลดภาพขนาดย่อประชาสัมพันธ์เพิ่มฟังก์ชั่นภาพขนาดเล็กที่สะอาด – สินเชื่อ Koying ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยง memcopy บน...