MNIGMA 0.3 từ 13.05.2016 được cài đặt trên WeTek.Play sdcard

13.5.2016 MNIGMA 0.3 для устновки на СД Карту WeTek.Play

- thức ăn được cập nhật
- switch wifi cố định
- sửa chữa mạng
- misc E2 thứ
- Elec RC hỗ trợ thx để pcz, chưa được kiểm tra
- một số công cụ khác
- trình điều khiển dvb mới
- sửa hạt nhân

 

Đề xuất!