Wetekplay OpenPLi 4.0 beta 20160228 được cài đặt trên sdcard

Đề xuất!